Условия на ползване

Условия за използване на pasivendohod.net

  1.                    Въведение

1.1 Тези условия ще уреждат използването на нашия уебсайт.

1.2 Използвайки нашия уебсайт, вие приемате тези условия в пълен размер; съответно, ако не сте съгласни с тези условия и с която и да е част от тези условия, не трябва да използвате нашия уебсайт.

  1.                    Известие за авторски права

2.1 Авторско право принадлежи на Никола Лазаров Янчовичин .

2.2 При спазване на изричните разпоредби на тези условия:

(а) аз, заедно с моите лицензодатели, притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост на моя уебсайт и материалите на моя уебсайт; и

(б) всички авторски права и други права на интелектуална собственост на моя уебсайт и материалите на моя уебсайт са запазени.

  1.                    Разрешение за използване на уебсайт

3.1 Можете:

(а) преглеждате страници от моя уебсайт в уеб браузър;

(б) да изтегляте страници от моя уебсайт за кеширане в уеб браузър;

(в) отпечатвате страници от моя уебсайт за ваша лична и нетърговска употреба, при условие че такъв печат не е систематичен или прекомерен;

(г) да използвате услугите на моя уебсайт посредством уеб браузър,

при спазване на останалите разпоредби на тези условия.

3.2 Можете да използвате моя уебсайт само за информация и забавление; не трябва да използвате моя уебсайт за други цели.

3.3 С изключение на изрично разрешеното от настоящите условия, не трябва да редактирате или модифицирате по какъвто и да било начин на моя уебсайт.

3.4 Освен ако не притежавате или не контролирате съответните права върху материала, не трябва:

(а) препубликувате материали от моя уебсайт (включително повторно публикуване на друг уебсайт);

(б) продавате, давате под наем или подлицензирате материали от моя уебсайт;

(в) да показвате публично всички материали от моя уебсайт;

(г) използвате материали от моя уебсайт с търговска цел; или

(д) разпространявате материали от моя уебсайт.

3.5 Независимо от раздел 3.4, можете да разпространявате моя бюлетин в печатна и електронна форма на всяко лице.

3.6 Запазвам си правото да преустановя или огранича достъпа до моя уебсайт, до части от моя уебсайт и / или до функционалност на мояуебсайт. Можем например да спра достъпа до уебсайта по време на поддръжката на сървъра или когато актуализирам уебсайта. Не трябва да заобикаляте или да се опитвате да заобикаляте или заобикаляте каквито и да било мерки за ограничаване на достъпа на уебсайта.

  1.                    Злоупотреба с уебсайта

4.1 Не трябва:

(а) да използвате моя уебсайт по какъвто и да е начин или да предприемате каквито и да било действия, които причиняват или могат да причинят увреждане на уебсайта или влошаване на работата, наличността, достъпността, целостта или сигурността на уебсайта;

(б) да използвате моя уебсайт по какъвто и да е начин, който е незаконен, измамен или вреден или във връзка с някаква незаконна,  измамна или вредна цел или дейност;

(в) хаквате или подправяте по друг начин на моя уебсайт;

(г) изследвате, сканирате или тествате уязвимостта на моя уебсайт без мое разрешение;

(д) заобикаляте  всякакви системи или процеси за удостоверяване или защита на моя уебсайт или свързани с него;

(е) използвате моя уебсайт, за да копирате, съхранявате, хоствате, предавате, изпращате, използвате, публикувате или разпространявате какъвто и да е материал, който се състои (или е свързан с) шпионски софтуер, компютърен вирус, троянски кон, червей, логър за натискане на клавиши, руткит или друг злонамерен компютърен софтуер;

(ж) налагате необосновано голямо натоварване на ресурсите на моя уебсайт (включително честотна лента, капацитет за съхранение и капацитет за обработка);

(з) дешифрирате или дешифриране на всякакви съобщения, изпратени от или до моя уебсайт без мое разрешение;

(i) извършване на всякакви системни или автоматизирани дейности по събиране на данни (включително без ограничение, извличане на данни, извличане на данни и събиране на данни) на или във връзка с моя уебсайт без нашето изрично писмено съгласие;

(j) достъп или взаимодействие по друг начин с  уебсайта, като се използват роботи, паяци или други автоматизирани средства, с изключение на целите на индексирането на търсачката;

(k) използвате уебсайта – с изключение на публичните интерфейси;

(l) нарушават директивите, посочени във файла robots.txt на уебсайта;

(m) използвате данните, събрани от уебсайта, за каквато и да е директна маркетингова дейност (включително, без ограничение, маркетинг по имейл, SMS маркетинг, телемаркетинг и директна поща); или

(n) правите всичко, което пречи на нормалното използване на уебсайта.

4.2 Трябва да се уверите, че цялата информация, която ни предоставяте чрез уебсайта или във връзка с  уебсайта, е вярна, точна, актуална, пълна и не подвеждаща.

  1.                    Партньорски връзки

5.1 Уебсайтът включва връзки към уебсайтове на трети страни, доставящи стоки и / или услуги.

5.2 Можем да спечелим такси/комисионни от търговец, ако кликнете върху връзката на този търговец на  уебсайта и впоследствие направите покупка на уебсайта на търговеца или ако използвате подходящ промоционален код, публикуван на нашия уебсайт, когато правите покупка на уебсайта на търговеца.

5.3 Вие признавате, че:

(а) аз не проверявам търговците;

(б) не проверявам, одитирам, наблюдавам или контролирам: самоличността, кредитоспособността или добросъвестността на трети страни търговци; сигурността на уебсайтове на  трети страни; или точността на информацията, публикувана на уебсайтове на трети страни;

(в) аз не съм страна по никакъв договор за продажба или покупка на стоки или услуги, сключен между вас и трета страна търговец; и

(г) моя  уебсайт съдържа информация, предоставена от  трети страни, и аз не проверявам, одитирам или следя за точността на тази информация,

и съответно няма да нося отговорност пред вас във връзка с каквито и да било загуби или щети, произтичащи от каквото и да е използване на уебсайт на трета страна , каквато и да е информация, предоставена от  трета страна, всяка оферта, направена от трета страна търговец, или какъвто и да е договор с трета страна.

5.4 Аз не нося отговорност за изпълнението на каквито и да било задължения, произтичащи от договор между вас и трета страна, и няма да имам задължение да посреднича между страните по такъв договор.

 

6.                   Нашите права да използваме вашето съдържание

6.1 В тези условия, „вашето съдържание“ означава всички произведения и материали (включително  и без ограничение като текст, графики, изображения, аудио материали, видео материали, аудио-визуални материали, скриптове, софтуер и файлове), които изпращате на нас или нашия уебсайт за съхранение или публикуване на, обработка или предаване чрез нашия уебсайт.

6.2 Вие ни давате световен, неотменим, неизключителен, безплатен лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия.

6.3 Вие ни предоставяте правото да прелицензираме правата, лицензирани съгласно раздел 6.

6.4 Вие ни предоставяте правото да заведем иск за нарушаване на правата, лицензирани съгласно раздел 6

6.5 С настоящото се отказвате от всичките си морални права върху вашето съдържание в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство; и вие гарантирате и заявявате, че всички други морални права върху вашето съдържание са отказани в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство.

6.6 Можете да редактирате съдържанието си, доколкото е позволено, като използвате функцията за редактиране, предоставена на нашия уебсайт.

6.7 Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите условия, ако нарушите каквато и да било разпоредба на тези условия или ако основателно подозираме, че сте нарушили тези условия по някакъв начин, ние можем да изтрием, отменяме публикуването или редактираме всяко съдържание.

7.               Правила за вашето съдържание

7.1 Гарантирате и заявявате, че съдържанието ви ще отговаря на тези условия.

7.2 Вашето съдържание не трябва да е незаконно , не трябва да нарушава законните права на никое лице и не трябва да може да води до съдебни действия срещу което и да е лице (във всеки случай във всяка юрисдикция и съгласно приложимото законодателство).

7.3 Вашето съдържание и използването на вашето съдържание от нас в съответствие с тези условия не трябва:

(а) да бъде клеветническо или злонамерено;

б) да бъде неприлично;

(в) нарушава авторски права, морално право, право на база данни, право на търговска марка, право на дизайн, право на прехвърляне или друго право на интелектуална собственост;

(г) нарушават всяко право на доверие, право на личен живот или право съгласно законодателството за защита на данните;

(д) представлява съвет по небрежност или съдържат някакво изявление по небрежност;

е) представлява подбудителство към извършване на престъпление, инструкции за извършване на престъпление или насърчаване на престъпна дейност;

ж) да нарушава съда или да нарушава съдебно разпореждане;

з) да нарушават законодателството за расова или религиозна омраза или дискриминация;

(i) да бъде богохулно;

й) да е в нарушение на законодателството за официалната тайна;

(к) да е в нарушение на договорно задължение, което се дължи на което и да е лице;

л) изобразява насилие по изричен, графичен или какъвто и да е начин;

м) да бъдат порнографско, неприлично, внушаващо или сексуалн;

(н) да е невярно, неточно или подвеждащо;

(о) да се състои или съдържао каквито и да било инструкции, съвети или друга информация, които могат да бъдат предприети и биха могли, ако бъдат предприети действия, да причинят заболяване, нараняване или смърт или всяка друга загуба или щета;

(p) представлява спам;

(р) да бъде обидно, измамно, заплашително, тормозещо, противообществено,дискриминационни или ; или

(r) причиняват досада, неудобство или излишно безпокойство на което и да е лице.

8.               Съобщете за злоупотреба

8.1 Ако научите за незаконни материали или дейности на нашия уебсайт или за материали или дейности, които нарушават тези условия, моля, уведомете ни.

8.2 Можете да ни уведомите за всеки такъв материал или дейност по имейл.

9.               Ограничени гаранции

9.1 Ние не гарантираме и не представяме:

(а) пълнота или точност на информацията, публикувана на нашия уебсайт;

(б) че материалите на уебсайта са актуални;

(в) че уебсайтът ще работи без вина; или

(г) че уебсайтът или която и да е услуга на уебсайта ще останат на разположение.

9.2 Запазваме си правото да прекратим или променим някоя или всички услуги на нашия уебсайт и да спрем публикуването на нашия уебсайт по всяко време по наша собствена преценка без предизвестие или обяснение; няма да имате право на обезщетение или друго плащане при прекратяване или промяна на каквито и да е услуги на уебсайта или ако спрем да публикуваме в уебсайта.

9.3 В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления и гаранции, свързани с предмета на настоящите условия, нашия уебсайт и използването на нашия уебсайт. ‘

10.               Ограничения и изключвания на отговорността

13.1 Нищо в тези условия не:

а) да ограничи или изключи всякаква отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;

(б) ограничават или изключват каквато и да е отговорност за измама или измамно представяне;

(в) да ограничи всички задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или

(г) изключват всички задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

11.               Обезщетение

11.1 С настоящото се задължавате да ни обезщетявате и се задължавате да ни държите обезщетени срещу всякакви и всички загуби, щети, разходи, задължения и разходи (включително без ограничение правни разноски и всякакви суми, платени от нас на трета страна при уреждане на иск или спор) възникнали или претърпени от нас и произтичащи пряко или непряко от използването на нашия уебсайт или от всяко нарушение от ваша страна на която и да е разпоредба на тези условия.

12.               Нарушения на тези условия

12.1 Без да се засягат другите ни права съгласно тези условия, ако нарушите тези условия по някакъв начин или ако основателно подозираме, че сте нарушили тези условия по някакъв начин, ние можем:

(а) да ви изпрати едно или повече официални предупреждения;

(б) временно да спрем достъпа ви до нашия уебсайт;

(в) да ви забраним за постоянно достъпа до нашия уебсайт;

(г) блокираме достъпа до нашия уебсайт на компютри и други устройства, използващи вашия IP адрес;

(д) да се свържеме с някой или с всички ваши доставчици на интернет услуги и поискаме те да блокират достъпа ви до нашия уебсайт;

(е) да започнем съдебен иск срещу вас, независимо дали е в нарушение на договор или по друг начин;

12.2 Когато спрем или забраним или блокираме достъпа ви до нашия уебсайт или част от нашия уебсайт, не трябва да предприемате каквито и да било действия за заобикаляне на такова спиране или забрана или блокиране (включително без ограничение създаване и / или използване на различен акаунт).

13.               Уебсайтове на трети страни

13.1 Нашият уебсайт включва хипервръзки към други уебсайтове, притежавани и управлявани от трети страни; такива хипервръзки не са препоръки.

13.2 Ние нямаме контрол върху уебсайтовете на трети страни и тяхното съдържание и  не поемаме отговорност за тях или за евентуални загуби или щети, които могат да възникнат от използването им от тях.

14.               Вариация

14.1 Може да преразглеждаме тези условия от време на време.

14.2 Ревизираните условия се прилагат за използването на нашия уебсайт от датата на публикуване на ревизираните условия на уебсайта и с това се отказвате от всяко право, за което може да се наложи да бъдете уведомени или да дадете съгласие за ревизии от тези условия.

14.3 Ако сте дали своето изрично съгласие с тези условия, ние ще поискаме вашето изрично съгласие за всяко преразглеждане на тези условия; и ако не дадете изричното си съгласие с ревизираните условия в рамките на срока, който можем да посочим, ние ще деактивираме или изтрием вашия акаунт в уебсайта и вие трябва да спрете да използвате уебсайта.

15.           Възлагане

15.1 С настоящото се съгласявате, че можем да възлагаме, прехвърляме, сключваме договори с подизпълнители  или да се справяме по друг начин с нашите права и / или задължения съгласно тези условия.

15.2 Вие не можете без нашето предварително писмено съгласие да възлагате, прехвърляте, сключвате  договори с подизпълнители или да се справяте по друг начин с някое от вашите права и / или задължения съгласно тези условия.

16.               Разделяемост

16.1 Ако дадена разпоредба от тези условия е определена от който и да е съд или друг компетентен орган за незаконна и / или неприложима, останалите разпоредби ще продължат да действат.

16.2 Ако някоя незаконна и / или неприложима разпоредба на тези условия ще бъде законна или изпълнима, ако част от нея бъде изтрита, тази част ще се счита за изтрита, а останалата част от разпоредбата ще продължи да действа.

17.               Права на трети страни

17.1 Договорът при тези условия е в наша полза и във ваша полза и не е предназначен да бъде възползван или да бъде изпълним от трета страна.

17.2 Упражняването на правата на страните по договор при тези условия не зависи от съгласието на трета страна.

18               Цялото споразумение

18 При спазване на  настоящите условия, заедно с нашата политика за поверителност и бисквитки, представляват цялото споразумение между вас и нас във връзка с използването на нашия уебсайт и заменят всички предишни споразумения между вас и нас във връзка с  използването на нашия уебсайт.

19               Закон и юрисдикция

19.1 Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство.

19.2 Всички спорове, свързани с тези условия, подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата в България

20.               Подробности за нас

23.1 Този уебсайт е собственост и се управлява от Никола Лазаров Янчовичин .

23. 2 Можете да се свържете с мен:

(а) чрез формата за контакт на нашия уебсайт