Kаква фирма да регистрирам

Kаква фирма да регистрирам

Доста предриемачи си задават въпроса: „Каква фирма да регистрирам?“. И са напълно прави.

В законодателството на България съществуват множество начини, с които едно лице или група хора могат да организират дейността си – и да имат/нямат определена степен на защита при несъстоятелност, да плащат данъци и осигуровки.

В тази статия ще се опитам да изброя различните видове дружества.

Изборът какво ще изберете – трябва да се направи от всеки индивидуално, в зависимост от възможностите му (дейността и основаването на някои дружества излиза по-скъпо), както и каква дейност възнамерява да извършва.

 

Юридически лица с нестопанска цел

Доста хора желаят да започнат дадена цел, която е посветена на някаква благородна кауза.

И се двуомят – да създата фирма, чрез която да осъществяват тази своя идея (така наречените социални предприятия) или да създадат сдружение с нестопанска цел.

„Но нали тези сдружения не извършват дейност? В смисъл – как така то ще оперира така“ – ще попитате Вие.

Сдруженията с нестопанска цел могат да извършват и стопанска цел.

Стига тази стопанска цел да е свързана с техния предмет на дейност. Да кажем: решили сте да създадете сдружение, което да промотира предприемачеството. Според мен – е лошо това сдружение да издава периодична печатни произведения (като книги), с прихода от тях да финансира своето съществуване.

В сдружението с нестопанска цел може да има лица, които са назначени на трудови договори.

Управителят на сдружението, както членовете на управителния/контролния съвет също могат да получават възнаграждение за своята дейност.

Осчетоводяването на дейността на тези сдружения имат своите специфики – консултирайте се предварително с експерт, ако имате съмнение.

Като казвам, че тези сдружения трябва да извършват стопанска дейност – имайте предвид, че все пак основната идея е те да работят в частна/обществена полза. Стопанската дейност не трябва да „мимикрива“ това.

Събирателни дружества и командитни дружества

Събирателните и командитните дружества са доста позабравени.

Ако попитате който и да е студент по „Право“ или завършил тази специалност кои са били най-неприятните въпроси, които трябва да е учил по „Търговско право“, то той/тя би Ви посочила тези дружества.

Не защото материята е чак толкова сложна, а защото на практика никой вече не регистрира събирателни или командитни дружества.

Защо никой не ги избира ли?

Причината е много проста -те не предлагат висока степен на защита при несъстоятелност.

При събирателното дружество – учредителите го съдружници отговарят също за задълженията със своето имущество.

При командитното дружество – един или повече от учредилите го съдружници отговоря солидарно и неограничено със своето имущество, а останалите – до размера на тяхната вноска.

Всички знаем, че дори да работи някой съвестно, то в търговския оборот се случват неща, които никой не може да контролира. Като бедствия. Или некоректни клиенти.

Така че – не Ви съветвам да създавате подобни дружества.

Едноличен търговец – ЕТ

Доста популярна форма на дейност в България е едноличния търговец – ЕТ.

Това е така, защото доста от търговските дейности, които се облагат чрез патентен данък (който е вид пряк местен данък, заместващ този по Закона на корпоративното подоходно облагане за този вид дейности), като фризьорските услуги, авторемонтните услуги и др. излизат по-доходоносни.

Особено ако се има един обект и само една извършвана дейност.

Едноличните търговци обаче също отговарят със цялото своето имущество. Което ги прави по-уязвими – при една евентуална несъстоятелност.

Друг неприятен момент при ЕТ е, че тяхната печалба се облага с данъчна ставка от 15 процента, когато те декларират своята печалба по Закона за доходите на физическите лица (извън патентните дейности).

Т.е днес може да сте много успешен фризьор и патентния данък да е доходосен за Вас. Но утре желаете да започнете и друг вид дейност – тогава данъчната тежест е по-голяма.

Дружества с ограничена отговорност – ЕООД/ООД

ЕООД/ООД са най-популярната форма на осъществяване на дейност в България.

Облагат се с 10 процента при реализирана печалба. Тези дружества са отговорни до размера на капитала.

Някои видове разходи обаче също се облагат с 10 процента (този данък се изважда при отчитане на горния).

Единственото, което трябва се отчете е размера на осигурителната тежест. Управителите на дружествата, ако са назначени чрез така наречените договори за управление и контрол заплащат осигуровки върху една по-голяма по размер сума (над минималните осигурителни доходи).

При ООД – когато имаме два или повече съдружника, често на пратика може да създаде конфронтация между тях.

Управителят на дружеството, ако не е съдружник – също има право на съвещателен глас. Такъв имат и работницте, ако са повече от 50.

Едни от най-омразните казуси за всеки един студент по „Право“ са именно такива ситуации, в които се стига до изключване на даден съдружник на едно ООД.

Така че, когато се сдружавате с някой – имайте това на предвид.

Акционерни дружества

Акционерните дружества могат да бъдат стартирани с минимум 50 000 лв стартов капитал.

Тези дружества са именно по-слабо популярни заради това изискване.

Освен да набират капитал чрез акции, то те могат да го правят и с облигации.

Освен, ако група лица нямат сериозни намерения – аз не виждам защо те биха регистрирали едно акционерно дружество.

Дори огромни корпорации като „Епъл“ са започнали своята дейност като събирателни дружества (в случая на Стив Джобс и компания) или по някаква друга форма.

Кооперация и европейско кооперативно дружество

Кооперациите и европейското кооперативно дружество не са „баш фирми“, ако мога така да се изразя.

Но представляват една възможност, чрез която група лица да се сдружат, за да могат да задоволят своите иконически, социални интереси (както е посочено в Закона за кооперациите).

На пратика – повечето кооперации в България съществуват в областта на селското стопанско. Това не е строго задължително.

Кооператив може да направят и лица, които не са земеделци.

И да събрат една „маса от имущество“, което ако се експлоатира добре – пак да носи някакви приходи, които да се разпределят между кооператорите. Аз съм написал статия за идеи за бизнес на село – всяка една от тях не виждам пречка да бъде реализирана и чрез коопериране.

 

Сдружения по Закона за задълженията и договорите

Група от лица могат да се сдружават и по Закона за задълженията и договорите.

Подоби сдружения се регистрират в регистър „Булстат“.

И служат за реализацията на някаква обща цел.

Като на практика в България подобни дружества се учредяват при кандидатстването на някаква обществена поръчка (като изграждане и ремонт на пътища). Защото – при реализирането на тази цел регистрацията (и съществуването им) се прекратява.

Преди промяната в ЗДДС – доста лица създаваха и множество подобни дружества, за да избягнат регистрация по ДДС (задължителна регистрация, поради достигане на определения праг в закона).

Слабото място на подобни вид сдружения е отново неограничената отговорност, която може да възникне от страна на съдружниците към трети лица.

Иначе – те си оперират като всяко друго дружество (подчинени са на изискванията на водене на точно счетоводство, няма специални данъчни правила за тях и т.н.).

 

Финални мисли относно каква фирма да регистрирам

Онасис (май) е казал, че обича най-много тези държави, в които му се налага да плаща най-малко данък, както и от него се изисква да спазва колкото се може по-малко правила.

Вие трябва да се ръкодите именно от това правило.

Споделете с експерт каква дейност смятате да извършвате, какви ще са Вашите разходи, приходи. Къде ще осъществявате Вашите продажби.

Дружествата може да бъдат създавани и с определен срок на дейност (да не са безсрочни).

Също така – трябва да знаете, че и дружествата с неограничена отговорност не предлагат във всички законови случаи защита на имуществото на основалите ги съдружници и/или управляващите ги управители.

Да речем: ако поемат солидарна отговорност като солидарни длъжници по някакви договори, то и те са отговорни. Солирадна отговорност може да бъде търсена и от данъчните власти.

Така че – тези, които са решили да осъществяват дейност трябва да бъдат внимателни.

Силно Ви съветвам – след като се консултирате и с друг есперт, след започване на дейността на Вашата фирма да проучите и така наречените застраховки за отговорност на управителя и/или да застраховате и Вашите работници.

И внимателно да се следят паричните потоци, разбира се. Никон не трябва да поема повече отговорност, отколкото е в състояние да понесе.

 

Ако сте харесали pasivendohod.net – може да ми помогнете, споделяйки някой от качените материали в социалните мрежи. Или може да харесате моята страница във Фейсбук.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
VK
Telegram
StumbleUpon
Pocket
OK
Радостина Минчева: Моралният престиж е ключов за устойчива бизнес стратегия. Осигурявайте си етичен капитал и за бранда, и на лично ниво.
Интервюта

Интервю с Радостина Минчева: Моралният престиж е ключов за устойчива бизнес стратегия. Осигурявайте си етичен капитал и за бранда, и на лично ниво.

Разговаряме с Радостина Минчева, която ще сподели своя опит и знание в областта на маркетинга и бранд репутацията. Темата е за значението на моралния престиж в съвременния бизнес свят и как той може да се превърне в силен катализатор за успех или пренебрегването му да доведе до загуби.   Каква

Пасивен доход за жена
Разни

Колко е възможен един пасивен доход за една жена през 2023?

Какво е най-важното за пасивният доход, пасивният доход за жените, какво би било най-лесно и най-добре комбиниращо се с ежедневието на една дама? Какво е пасивен доход – да започнем с това. Това би бил доход носещ печалба с най-малко или никаква работа. За някой това може да е по