Услови на употреба

Услови за користење на pasivendohod.net

  1. Вовед

1.1 Овие услови се регулираат со користењето на нашата веб-страница.

1.2 Со користење на нашата веб-страница, вие ги прифаќате овие услови во целост; соодветно, ако не се согласувате со овие услови и кој било дел од овие услови, не треба да ја користите нашата веб-страница.

  1. Известување за авторски права

2.1 Авторските права му припаѓаат на Никола Лазаров Јанковичин.

2.2 Предмет на експресните одредби на овие услови:

(а) Јас, заедно со моите носители на лиценца, ги поседувам и контролирам сите авторски права и други права на интелектуална сопственост на мојата веб-страница и материјалите на мојата веб-страница; и

(б) резервирани се сите авторски права и други права на интелектуална сопственост на мојата веб-страница и материјалите на мојата веб-страница.

  1. Дозвола за користење на веб-страницата

3.1 Може:

(а) прелистувате страници на мојата веб-страница во веб-прелистувач;

(б) преземање страници од мојата веб-страница за кеширање во веб-прелистувач;

(в) печатење страници на мојата веб-страница за ваша лична и некомерцијална употреба, под услов таквото печатење да не е систематско или прекумерно;

(г) ги користам услугите на мојата веб-страница преку веб-прелистувач,

предмет на другите одредби на овие услови.

3.2 Можете да ја користите мојата веб-страница само за информации и забава; не мора да ја користите мојата веб-страница за други цели.

3.3 Освен што не е експресно дозволено со овие правила и услови, не смеете да ја уредувате или менувате мојата веб-страница на кој било начин.

3.4 Освен ако не ги поседувате или контролирате релевантните права во материјалот, не смеете:

(а) преобјавувате материјали од мојата веб-страница (вклучувајќи преобјавување на друга веб-страница);

(б) продава, изнајмува или под-лиценцира материјали од мојата веб-страница;

(в) јавно да ги прикажува сите материјали од мојата веб-страница;

(г) користете материјали од мојата веб-страница за комерцијални цели; или

(д) дистрибуирај материјали од мојата веб-страница.

3.5 Без оглед на делот 3.4, можете да го дистрибуирате мојот билтен во печатена и електронска форма до кое било лице.

3.6 Го задржувам правото да го суспендирам или ограничам пристапот до мојата веб-страница, делови од мојата веб-страница и / или функционалноста на мојата веб-страница. На пример, може да го прекинеме пристапот до веб-страницата за време на одржувањето на серверот или при ажурирање на веб-страницата. Не смеете да заобиколувате или да се обидувате да заобиколите или заобиколите какви било мерки за ограничување на пристапот до веб-страницата.

  1. Злоупотреба на веб-страница

4.1 Не смеете:

(а) користете ја мојата веб-страница на кој било начин или преземете какво било дејство што предизвикува или може да предизвика оштетување на веб-страницата или да ја наруши работата, достапноста, пристапноста, интегритетот или безбедноста на веб-страницата;

(б) ја користам мојата веб-страница на кој било начин што е незаконски, измамен или штетен или во врска со која било незаконска, измама или штетна цел или активност;

(в) хакирање или на друг начин нарушување на мојата веб-страница;

(г) испита, скенира или тестира ранливост на мојата веб-страница без мое одобрение;

(д) заобиколат какви било системи или процеси за автентикација или заштита на мојата веб-страница или поврзани со неа;

(ѓ) користете ја мојата веб-страница за копирање, зачувување, домаќин, пренесување, испраќање, употреба, објавување или дистрибуција на каков било материјал што се состои од (или поврзан со) шпионски софтвер, компјутерски вирус, тројански коњ, црв, логер на клучеви, rootkit или друг малициозен Компјутерски софтвер;

(е) наметнува неразумно голем товар на ресурсите на мојата веб-страница (вклучително и ширина на опсег, капацитет на складирање и капацитет за обработка);

(ж) дешифрира или дешифрира какви било пораки испратени до или од мојата веб-страница без мое одобрение;

(з) извршувам какви било систематски или автоматски активности за собирање податоци (вклучително и без ограничување, пребарување податоци, пребарување податоци и собирање податоци) на или во врска со мојата веб-страница без наше изречно писмено одобрување;

()) во спротивно пристапувајте или комуницирате со веб-страницата користејќи роботи, пајаци или други автоматски средства, освен за целите на индексирање на машините за пребарување;

(и) ја користат веб-страницата – со исклучок на јавните интерфејси;

(ј) ги крши директивите наведени во датотеката robots.txt на веб-страницата;

(к) ги користат податоците собрани од веб-страницата за каква било директна маркетинг активност (вклучително, без ограничување, е-пошта, СМС-маркетинг, телемаркетинг и директна пошта); или

(n) стори сé што пречи во нормалното користење на веб-страницата.

4.2 Мора да бидете сигурни дека сите информации што ни ги доставувате преку или во врска со веб-страницата се точни, точни, тековни, целосни и не лажни.

  1. Партнерства

5.1 Веб-страницата вклучува врски до веб-страници на трети лица кои обезбедуваат стоки и / или услуги.

5.2 Може да заработиме провизии / провизии од трговец ако кликнете на врската на тој трговец на веб-страницата и последователно извршите купување на веб-страницата на трговецот или ако користите соодветен промотивен код објавен на нашата веб-страница кога купувате на веб-страницата на трговецот.

5.3 Вие признавате дека:

(а) не проверувам трговци;

(б) Јас не ги проверувам, ревидирам, надгледувам или контролирам: идентитетот, кредитната способност или добра верба на трети трговци; безбедноста на веб-страниците на трети лица; или точноста на информациите објавени на веб-страниците на трети лица;

(в) Јас не сум договорна страна за договор за продажба или купување на стоки или услуги склучени помеѓу вас и трета трговец; и

(г) мојата веб-страница содржи информации обезбедени од трети лица и јас не ја потврдувам, ревидирам или надгледувам точноста на овие информации,

и соодветно на тоа нема да бидам одговорен пред вас во врска со каква било загуба или штета што произлегува од каква било употреба на веб-страница на трето лице, какви било информации дадени од трето лице, каква било понуда дадена од трета трговец или каков било договор со трето лице .

5.4 Јас не сум одговорен за извршување на какви било обврски што произлегуваат од договор помеѓу вас и трета страна и нема да бидам обврзан да посредувам меѓу страните во таквиот договор.

 

6. Нашите права за користење на вашата содржина

6.1 Во овие термини, „ваша содржина“ значи сите дела и материјали (вклучително и без ограничување како што се текст, графика, слики, аудио материјали, видео материјали, аудио-визуелни материјали, скрипти, софтвер и датотеки) што ни ги испраќате нам или нам веб-страница за зачувување или објавување, обработка или пренесување преку нашата веб-страница.

6.2 Вие ни доделувате светска, неотповиклива, неексклузивна, бесплатна лиценца за употреба, репродукција, складирање, прилагодување, објавување, преведување и дистрибуција на вашата содржина во кој било постоечки или иден медиум.

6.3 Вие ни давате право да ги преовладуваме правата лиценцирани според Дел 6.

6.4 Вие ни одобрувате право да покренеме тужба за повреда на правата лиценцирани според Дел 6

6.5 Со ова се одрекувате од сите морални права во вашата содржина до максимум дозволен степен со важечкиот закон; и гарантирате и застапувате дека сите други морални права во вашата содржина се поништуваат во максималниот степен дозволен со важечкиот закон.

6.6 Може да ја уредувате вашата содржина до степенот што е дозволен со користење на одликата за уредување дадена на нашата веб-страница.

6.7 Без да се нарушат нашите други права според овие услови, ако прекршите некоја одредба од овие услови или ако разумно се сомневаме дека сте ги прекршиле овие услови на кој било начин, можеме да избришеме, да го укинеме објавувањето или да уредиме каква било содржина.

7. Правила за вашата содржина

7.1 Вие гарантирате и застапувате дека вашата содржина ќе ги исполни овие услови.

7.2 Вашата содржина не смее да биде незаконска, не смее да ги крши законските права на кое било лице и не смее да биде способна да доведе до правна постапка против кое било лице (во секој случај во која било надлежност и според важечкиот закон).

7.3 Вашата содржина и нашата употреба на вашата содржина во согласност со овие услови и услови не смеат:

(а) да биде клеветнички или злонамерен;

б) да биде непристоен;

(в) крши авторско право, морални права, права на база на податоци, права на трговска марка, права на дизајн, права на пренос или други права на интелектуална сопственост;

(г) крши какво било право на доверба, право на приватност или право според законот за заштита на податоците;

(д) претставува совет за небрежност или содржи изјава за небрежност;

(ѓ) претставува поттикнување за сторено кривично дело, упатства за сторено кривично дело или промовирање на криминална активност;

е) да го прекрши судот или да прекрши судски налог;

ж) го крши законот за расна или верска омраза или дискриминација;

(з) да биде богохулен;

()) го крши законодавството за службена тајна;

(и) ја прекршува договорната обврска која се должи на кое било лице;

ј) го опишува насилството експлицитно, графички или на кој било начин;

(к) да биде порнографски, непристоен, сугестивен или сексуален;

(n) да биде лажен, неточен или погрешен;

(о) се состои или содржи какви било упатства, совети или други информации што можат да бидат преземени и може, доколку се преземат активности, да предизвикаат болест, повреда или смрт или каква било друга загуба или штета;

(стр) претставува спам;

(q) да бидат навредливи, измамнички, заканувачки, вознемирувачки, анти-социјални, дискриминирачки или; или

(р) предизвика вознемирување, непријатност или непотребна грижа за кое било лице.

8. Пријави злоупотреба

8.1 Ако сте запознаени со нелегални материјали или активности на нашата веб-страница или за материјали или активности што ги кршат овие услови, ве молиме да не известите.

8.2 Може да не известите за кој било таков материјал или активност по е-пошта.

9. Ограничени гаранции

9.1 Ние не гарантираме или застапуваме:

(а) комплетноста или точноста на информациите објавени на нашата веб-страница;

(б) дека материјалите на веб-страницата се ажурирани;

(в) дека веб-страницата ќе работи без вина; или

(г) дека веб-страницата или која било услуга на веб-страницата ќе остане достапна.

9.2 Го задржуваме правото да ги прекинеме или измениме сите или сите услуги на нашата веб-страница и да престанеме да ја објавуваме нашата веб-страница во кое било време, според наше дискреционо право, без најава или објаснување; нема да имате право на каква било компензација или друга исплата по престанок или измена на какви било услуги на веб-страницата или ако престанеме да објавуваме на веб-страницата.

9.3 Во најголема мера дозволена од важечкиот закон, ние ги исклучуваме сите застапувања и гаранции во врска со предметот на овие термини, нашата веб-страница и употребата на нашата веб-страница. ‘

10. Ограничувања и исклучувања на одговорност

13.1 Ништо во овие услови:

(а) ограничување или исклучување на каква било одговорност за смрт или лична повреда што произлегува од небрежност;

(б) ограничи или исклучи каква било одговорност за измама или лажно застапување;

(в) ограничување на сите обврски на начин што не е дозволен според важечкиот закон; или

(г) ги исклучува сите обврски што не можат да бидат исклучени според важечкиот закон.

11. Надоместок

11.1 Со ова се согласувате да не обештетите и да се обврзете да нè одговорите за какви било загуби, штети, трошоци, обврски и трошоци (вклучително и без ограничување правни трошоци и какви било износи платени од нас на трета страна при решавање на побарување или спор ) кои произлегуваат или страдаат од нас и произлегуваат директно или индиректно од употребата на нашата веб-страница или од какво било прекршување од страна на вас на која било одредба од овие услови.

12. Повреда на овие услови

12.1 Без да се нарушат нашите други права според овие услови, ако ги прекршите овие услови на кој било начин или ако разумно се сомневаме дека сте ги прекршиле овие услови на кој било начин, можеме:

(а) ви испраќаме едно или повеќе официјални предупредувања;

(б) го суспендира вашиот пристап до нашата веб-страница;

(в) да ви забрани постојан пристап до нашата веб-страница;

(г) блокира пристап до нашата веб-страница до компјутери и други уреди со користење на вашата IP-адреса;

(д) контактирајте со еден или сите ваши провајдери и побарајте да го блокираат вашиот пристап до нашата веб-страница;

(ѓ) покренете правна постапка против вас, без оглед дали е во кршење на договорот или на друг начин;

12.2 Кога го суспендираме или негираме или го блокираме вашиот пристап до нашата веб-страница или дел од нашата веб-страница, не смеете да преземете никакви активности за заобиколување на таквата суспензија или забрана или блокирање (вклучително и без ограничување создавање и / или употреба на друга сметка).

13. веб-страници на трети страни

13.1 Нашата веб-страница вклучува хиперлинкови до други веб-страници во сопственост и управувани од трети страни; ваквите хиперврски не се препораки.

13.2 Ние немаме контрола врз веб-страниците на трети лица и нивната содржина и не преземаме никаква одговорност за нив или за каква било загуба или штета што може да произлезе од нивната употреба од нивна страна.

14. Варијација

14.1 Може да ги разгледаме овие услови од време на време.

14.2 Ревидираните услови се однесуваат на употребата на нашата веб-страница од датумот на објавување на ревидираните услови на веб-страницата и со тоа се одрекувате од какво било право за кое можеби ќе треба да бидете известени или да дадете согласност за ревидирање на овие услови.

14.3 Ако сте дале јасно изразена согласност за овие услови, ќе побараме изречна согласност за каква било ревизија на овие услови; и ако не ја дадете вашата експлицитна согласност за ревидираните услови во рокот што може да го определиме, ние ќе ја деактивираме или избришеме вашата сметка на веб-страницата и мора да престанете да ја користите веб-страницата.

15. Доделување

15.1 Со ова се согласувате дека можеме да подизведуваме, пренесуваме, подизведуваме или на друг начин да се справиме со нашите права и / или обврски според овие услови.

15.2 Вие не можете, без претходно писмено одобрување, да подизведувате договор, да пренесувате, да подигнувате поддоговор или на друг начин да управувате со какво било од вашите права и / или обврски според овие услови.

16. Поделливост

16.1 Ако одреден суд или друг надлежен орган утврди дека одредена одредба е незаконска и / или неприменлива, останатите одредби ќе продолжат да важат.

16.2 Ако која било незаконска и / или неизвршна одредба на овие услови ќе биде законска или спроведувана, доколку дел од него е избришан, тој дел ќе се смета за избришан, а остатокот од одредбата ќе продолжи да се применува.

17. Права на трети лица

17.1 Договорот под овие услови е во наша корист и во ваша корист и не е наменет да се користи или да се спроведува од трето лице.

17.2 Остварувањето на правата на страните во договорот под овие услови не зависи од согласноста на трета страна.

18 Целиот договор

18 Предмет на овие услови, заедно со нашата политика за приватност и колачињата, тие го сочинуваат целиот договор помеѓу вас и нас во однос на употребата на нашата веб-страница и ги заменуваат сите претходни договори меѓу вас и нас во однос на употребата на нашата веб-страница.

19 Закон и надлежност

19.1 Овие поими се регулираат и толкуваат во согласност со бугарскиот закон.

19.2 Сите спорови во врска со овие услови се предмет на ексклузивна надлежност на судовите во Бугарија

20. Детали за нас

23.1 Оваа веб-страница е во сопственост и управувана од Никола Лазаров Јанковичин.

23. 2 Можете да ме контактирате:

(а) преку формуларот за контакт на нашата веб-страница