Студентски кредит

студентски кредит

Ако сте студент и обмисляте да вземете студентски кредит, то настоящата статия може да Ви помогне.

Тъй като знам, че още при прочитането на първото изречение някои от Вас възмутено ще започнат да ме ругаят: „Брат, нали този сайт е за пасивни доходи? Какви са тези гнусни кредити? От кога стана глашатай на мръсните лихвари?“.

Така е. Основната мисия на този сайт е да предаде моите познания и възгледи върху алтернативните методи за препитание чрез Интернет.

Ала това не означава, че ако имам познание и в други области на живота (и то би било полезно за Вас) – то не трябва да бъде предадено. (Добре де, хванахте ме – трябва да пиша и на други теми. Все пак този сайт трябва да има трафик).

Какво е студентски кредит?

Аз се дипломирах преди няколко години. Дори по време на следването моята „Алма матер“ в Благоевград постоянно вдигаше таксите за обучение.  За около 4 години те нараснаха с около 50 лв.

Обаче – нещо ме почовърка да видя как е сега положението. И направо останах като „гръмнат“. Най-популярните специалности с годишни такси от по 830 ( „Психология“ – бакалавър) , 750 („Право“ – „магистър“). За целият период от обучение това прави 3320 лв/7500 лв.

Знам, че има механизми тази тежест да бъде намалена (в Благоевград се възстановява 10 процента от сумата при отличен успех), знам, че и темата за висшето образование е дискусионна в България (доколко е полезно, качествено и т.н.).

Ала едно нещо е факт. Редица професии вече са държавно регулирани – т.е. Вие не можете да ги упражнявате без да имате диплома (или „тапията“ на прост народен език). Аз мисля, че този процес (по силата на кастовото право – само аз мога да правя това) ще се мултиплицира още и още в годините.

За това – за тези, които желаят да се обучават. Ала не им достигат средствата за издръжка, то за тях е създаден студентския кредит.

Редица банки – да не ги посочвам кои, имат отделни такива кредити, които просто замаскирани потребителски кредити, които са нарекли студентски.

Аз винаги приветствам да проявите инициатива и да ги проучите и тях – ала едва ли те могат да бъдат по-изгодни от тези, които сега ще Ви представя.

Става въпрос за кредитите, които са отпуснати съгласно Закон за кредитиране на студенти и докторанти.

Какво е Закон за кредитиране на студенти и докторанти? Какъв студентски кредит се отпуска чрез него?

Този закон е приет през 2008 година (последна редакция 2014 година) и чрез него нашата държава се е опитала да реши един социален проблем (да подпомогне хора, които желаят да придобият висше образование, ала нямат средствата).

Икономическата логика как функционира този закон е много проста – държавата всяка година заделя чрез бюджета си определена сума. Търговските банки отпускат кредити, чиито параметри са определени по този закон. Ако вече завършилите студенти, които са теглили кредит чрез този закон не го върнат, то сумата им се възстановява от държавата. А пък тя си търси дължимото от този, който не го е върнал.

Съгласно този закон може да се отпуснат два вида студентски кредити:

  • за заплащане на таксите за обучение;
  • за издръжка;

Докато едното (за плащане на таксите) е ясно, то какво означава другото – мога ли да взема кредит, да си живея, а пък после да го върна?

Съгласно чл.5, ал.3 това е „Правото на кредит за издръжка възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението. Правото се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само от единия.“ Трябва да си имате дете, за да поискате втория вид кредит.

Тази „издържка“ се калкулира по следния начин (съгласно чл.22, ал.1 и ал.2):

Максималният размер на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.
(2) Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.
До тук – добре, ала ще ме попитате – какво му е изгодното?
Съгласно чл.20 лихвата по кредита не може да е повече от 7 процента.
При обикновените кредити тя е около 10.
При писането на статията видях, че някои банки предлагат и кредит с лихва 4 и нещо. За това – винаги проверявайте!
Съгласно чл.19, ал.2: Кредитополучателите не дължат заплащането на такси, комисиони или други разходи, непосредствено свързани с отпускане и управление на кредита.
Кредитът може да се отпусне с до 10 годишен срок на погасителния план.
Студентският кредит има обичайно 1 година гратисен период (чл.23, ал.2).
Много е важно да се отбележи, че по време на гратисния период лихви си текат (виж чл.23, ал.3).
Ала банките не могат да откажат да приемат плащане и по време на този гратисен период.
Гратисният период може да бъде удължен (чл.23, ал.5) , ако човек започне да учи нова специалност или при “ в случаите на прекъсване на обучението, продължило не повече от две години, поради болест, майчинство по смисъла на Кодекса за социално осигуряване или за обучение в друго висше училище или научна организация. Кредитополучателят представя на банката доказателства за настъпилите обстоятелства.“
Когато сте започнали да плащате месечните си вноски, то те се отсрочват, ако:
Чл. 26. (1) Изпълнението на задълженията на кредитополучателя се отсрочва:
1. при настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто – за срока, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, но за не повече от три години от датата на инвалидизиране;
2. при записване в редовна форма на обучение за придобиване на следваща образователно-квалификационна или образователна и научна степен „доктор“ в рамките на една година след изтичане на гратисния период – за срока на обучението съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен.
(2) Задължението се отсрочва след представяне пред банката на документи, удостоверяващи настъпването на обстоятелствата по ал. 1.
(3) Отсрочването по ал. 1 удължава срока за погасяване на кредита.
(4) В случай на отсрочване се преизчислява общият размер на задължението по кредита и се актуализира погасителният план.
Държавата заплаща изцяло всичко, когато:
Чл. 27. (1) (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Държавата заплаща непогасената част от общия размер на задължението (главница и лихви) по договора за кредит при:
1. смърт на кредитополучателя;
2. настъпване на трайна неработоспособност 70 или над 70 на сто за срок, по-дълъг от три години от датата на инвалидизиране;
3. раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.
(2) Правото по ал. 1, т. 3 може да се ползва от един от родителите.
(3) В случаите по ал. 1 кредитополучателят или неговите наследници уведомяват банката кредитор за настъпилите обстоятелства, като представят съответните доказателства за това.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В тридневен срок от получаване на уведомлението банката кредитор прави искане до министъра на образованието и науката за погасяване на неизпълнената част от задължението на кредитополучателя със средства от държавната гаранция.
(5) В случаите по ал. 1 – 4 кредитополучателят или неговите наследници не дължат връщане на сумата, която държавата е платила на банката.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) В едномесечен срок от искането на банката, адресирано до министъра на образованието и науката, на банката се изплащат сумите по неизпълнената част от задължението на кредитополучателя.
Последното нещо, което трябва да се отбележи е, че този кредит може да бъде използван след като сте заплатили първия семестър по специалността си.
Защо ли?
Заради чл.21, ал.4. Средствата за таксата, дължима за първия семестър на първата година от обучението за придобиване на съответната образователно-квалификационна или образователна и научна степен, се възстановяват по сметка на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ, удостоверяващ, че е платена таксата за обучение.
Та, ако смятате да се записвате като студент и парите не са Ви малко. То пак трябва да заемете (било то чрез друг кредит) – поне за първия семестър, а после – като Ви се възстановят чрез новия кредит, то да си ги върнете обратно.

Каква е изгодата при вземане на студентски кредит?

Както сами видяхте закона дава определени права и условия, които традиционното кредитиране не би дало.

Аз винаги съм бил против заемите, но понякога човек няма друг избор.

Като цяло – този, в тази ситуация е най-изгоден.

Има редица начини, чрез които един студент може да намали финасовата тежест, когато следва (да плаща семестриални такси в намален размер, да работи, използва учебници втора ръка /които впоследствие пак да продаде/, да се храни в студентски стол и да живее в общежитие, да заема представителни, платени длъжности в стола/общежитието/студентския съвет).

Извинявам се, ако тази статия се е превърнала в копи/пейст на определени членове от закона. Разбира се, целта ми не е била това.

Целта ми е да синтезирам информацията в едно. Ако нещо не е било обяснено от мен като хората – винаги може да потърсите повече информация в сайта на Министерство на образованието и науката.

Финални мисли

Аз го казах – всеки да си помисли преди да взема заем!

Следването в България не е толкова скъпо, колкото в други държави, но и тук доходите на хората не са така високи (нито възможността за социална мобилност – да се издигате в обществото, е като хората).

Ако решите да се посветите в дадена специалност, то бакалавърска степен и/или магистърска степен не би трябвало да е повече от 8000 лв. Помислете добре – ако целта Ви е да имате само „тапия“, а не практикувате това, което сте следвали, то какъв Ви е смисъла въобще?

Както винаги, така и този път тази тема е отворена за всякакви въпроси, забележки, коментари.

Ако духа на написаното Ви е допаднал, то споделете статията с Вашите приятели и близки.

Сайтът може да има развитие само и единствено чрез Вас.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
VK
Telegram
StumbleUpon
Pocket
OK
Радостина Минчева: Моралният престиж е ключов за устойчива бизнес стратегия. Осигурявайте си етичен капитал и за бранда, и на лично ниво.
Интервюта

Интервю с Радостина Минчева: Моралният престиж е ключов за устойчива бизнес стратегия. Осигурявайте си етичен капитал и за бранда, и на лично ниво.

Разговаряме с Радостина Минчева, която ще сподели своя опит и знание в областта на маркетинга и бранд репутацията. Темата е за значението на моралния престиж в съвременния бизнес свят и как той може да се превърне в силен катализатор за успех или пренебрегването му да доведе до загуби.   Каква

Пасивен доход за жена
Разни

Колко е възможен един пасивен доход за една жена през 2023?

Какво е най-важното за пасивният доход, пасивният доход за жените, какво би било най-лесно и най-добре комбиниращо се с ежедневието на една дама? Какво е пасивен доход – да започнем с това. Това би бил доход носещ печалба с най-малко или никаква работа. За някой това може да е по